Договір оферти

Загальні положення

Цей договір (далі - Оферта) є контрактом між Власником / представником Сервісу (далі - Виконавець) і Користувачем, будь-яким юридичним або фізичною особою (далі - Клієнт), і регламентує використання Сервісу «Ornament Name», який є власністю Власника Сервісу і розташований за посиланням: https://ornament.name/ (Далі - Сервіс).

Оферта є офіційною пропозицією Клієнту укласти договір на використання послуг сервісу - Ornament Name.

Для користування сервісом https://ornament.name/ слід уважно ознайомитися і прийняти умови Пропоновані можливості.

Повним і безумовним прийняттям Оферти являється факт здійснення Клієнтом платежу в рахунок оплати послуг Сервісу.

Кожній Оферті присвоюється унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця (логін / пароль).

Предмет Оферти

1.1. Використовуючи Сервіс Виконавця (Надалі - «Сервіс»), який фактично є платформою для створення орнаментів, Виконавець надає Клієнту послуги з доступу до інструментів Сервісу Виконавця (далі - «Послуги»), який дає можливість:

1.1.1. Переглядати галерею орнаментів.

1.1.2. Створювати орнаменти.

1.1.3. Додавати свої орнаменти до галереї сервісу.

1.1.4. Покращувати орнаменти із галереї сервісу.

1.2. Послуги надаються тільки в межах існуючих можливостей Сервісу.

1.3. У разі виникнення у Клієнта індивідуальної потреби в розширенні можливостей створеного за допомогою Сервісу сайту, які не передбачені Офертою, такі роботи і послуги можуть бути виконані при наявності технічної можливості та необхідних ресурсів у Виконавця. У цьому випадку Сторони укладають додаткову Договір з необхідним переліком робіт / наданням послуг, умовами оплати та іншими умовами.

Персональні дані

2.1. Метою обробки персональних даних Клієнта є:

- можливість надання Виконавцем Послуг за цією Офертою;

- здійснення оплати послуг, отримання рахунків, актів та інших документів;

- виявлення та запобігання шахрайству;

- вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок;

- захист від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його Клієнтам.

2.2. Клієнт, який є фізичною особою і приймає умови Пропоновані можливості, підтверджує, що він ознайомлений з метою обробки персональних даних, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних і ознайомлений із розділом Про приватний Сервіс 

Обов'язки і права сторін

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. Надати Клієнту послуги з доступу до Сервісу.

3.1.2. Надати Клієнту доступ до особистого кабінету.

3.1.3. Надати Клієнту необхідні усні і письмові інструкції щодо роботи з Сервісом.

3.1.4. Опублікувати на сервісі офіційні повідомлення про зміни в обслуговуванні, зміни в Оферті в тому числі про зміни тарифів на оплату послуги.

3.2. Обов'язки Клієнта:

3.2.1. Надавати повну інформацію про себе, як Клієнта для прийняття оферти.

3.2.2. Своєчасно сплатити Послуги відповідно до вибраного тарифного плану. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифах Сервісу.

3.2.3. На вимогу Виконавця, надати копію паспорта або інших документів засвідчує особистість Клієнта.

3.3. Права виконавцю:

3.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг у разі порушення Клієнтом умов Оферти, а також чинного законодавства.

3.3.2. Вносити зміни в Оферту, в тому числі, змінювати вартість Послуг.

3.3.3. У разі порушення умов п. 3.3.1. Оферти, Виконавець має право частково або повністю заблокувати надання Послуги.

3.3.4. У разі порушення Клієнтом зобов'язань по Оферті, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити договірні відносини з Клієнтом. В такому випадку Виконавець надсилає Клієнту електронне повідомлення про припинення / розірвання договірних відносин по Оферті.

3.3.5. У разі виникнення у Клієнта потреби в додаткових послугах, які не включені в програму обраного тарифного плану, Виконавець залишає за собою право запропонувати Клієнту:

- перехід на інший тарифний план;

- запропонувати індивідуальний підхід до Клієнту не передбачений Сервісом.

3.4. Права Клієнта:

3.4.1. Вимагати від Виконавця виконання умов оферти і користуватися послугами відповідно до умов оферти в межах обраного і оплаченого тарифного плану.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткових платних сервісах.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо підвищення якості послуг.

Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем у вигляді одноразової плати і становить суму, що відповідає ціні обраного тарифного плану, в національній валюті.

4.2. Проведення Клієнтом оплати за послуги Сервісу є підтвердженням з боку Клієнта, що його повністю задовольняє Послуга Сервісу. У разі відмови Клієнта від послуг Сервісу після укладення Пропоновані можливості оплата Клієнту не повертається.

4.4. Здійснюючи оплату безготівковим розрахунком, Клієнт зобов'язаний вказати в платіжному документі П.І.Б., номер телефону та назву обраного тарифного плану, який ідентифікує надані послуги.

4.5. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціноутворення відповідно до існуючими тарифами на Послуги. При зміні цін послуг Сервісу Виконавець не сповіщає Клієнта. Нові ціни вступають в силу з дня розміщення на сайті.

Особливі умови і відповідальність сторін

5.1. Всі ризики пов'язані з використанням Сервісу Клієнт приймає на себе в повному обсязі і несе за них відповідальність.

5.2. Клієнт несе персональну відповідальність за збереження паролів, який надані йому для користування Сервісом і за збитки, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання.

5.3. Виконавець не несе відповідальність за неправомірний доступ і наслідки такого доступу, в разі використання інформації сайту третіми особами, які не є Сторонами Пропоновані можливості, якщо така дія призвело до знищення, блокування, модифікації, копіювання захищеної інформації, порушення роботи сайту або зміни змісту деяких або всіх його сторінок.

5.4. Виконавець не несе відповідальність за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг передбаченої умовами даної Оферти.

5.5. Виконавець не може гарантувати безперебійність або безпомилковість надання Послуг з незалежних від нього причин і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системні помилки. Виконавець докладає всіх зусиль і здійснює заходи з метою запобігання виникненню помилок.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Клієнтові в результаті:

- використання або неможливості користування Послугами;

- помилок, збоїв, які не доступності Послуг, DDоS та інших атак на Сервіс або Сайт, в мережі Клієнта або Виконавця;

- видалення файлів;

- дефектів, затримок в роботі або передачі даних;

- зміни функцій;

- інших причин, якщо це не залежить від Виконавця.

5.7. Клієнт дає згоду на отримання від Виконавця повідомлень щодо надання Послуг через електронну пошту (email), а також через службу коротких повідомлень (наприклад: SMS, Viber, Telegram і інші системи електронного спілкування).

5.9. Сторони домовилися вважати факсимільне відтворення підпису на рахунках і актах прийому-передачі виконаних робіт, підписаних Сторонами в рамках оферти, такими, які мають таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

Порядок прийому-передачі послуг

6.1. Факт надання Виконавцем Послуг може додатково оформлятися Актами прийому-передачі виконаних робіт, які підписуються уповноваженими представниками Сторін. У разі якщо Клієнт продовже користуватися послугами Сервісу, такі дії вважаються автоматичним підтвердженням факту прийняття наданих послуг раніше.

6.2. У разі незгоди Клієнта прийняти і підписати Акт прийому-передачі виконаних робіт, Клієнт до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, направляє Виконавцю мотивовану відмову (рекомендованим листом або кур'єром).

6.3. Відсутність Акту прийому-передачі виконаних робіт, підписаного Клієнтом, а так само в разі відсутності мотивованої відмови, прирівнюється до такого, яке є прийнятим Клієнтом і не є підставою для припинення надання Послуг.

Інтеллектуальна власність

7.1. Сервіс надає Клієнту виняткові, персональні (що не передаються), не обмежені за територіальною ознакою, не виключне право на користування Програмним забезпеченням та / або будь-якого іншого інструменту для обслуговування в рамках Послуг. Дані права дозволяють Клієнту в межах і на умовах, передбачених офертою, надання Послуг іншим користувачам в рамках роботи Сервісу.

7.2. Клієнт зобов'язується користуватися Послугою, не порушуючи прав на інтелектуальну власність Власника / представника Сервісу, а також третіх осіб.

7.3. Програмне забезпечення, за допомогою якого надається Послуга Сервісу, також як і будь-які інші права інтелектуальної власності, включаючи авторське право, є власністю Виконавця / Власника та / або його ліцензіатів. Клієнт не набуває ніяких прав на Програмне забезпечення та створені орнаменти, та погоджується з умовою його використання, в не тільки, що не передається, обмеженому в часі порядку, в залежності від терміну користування Послугою, в т.ч. шляхом віддаленого з'єднання, підключення до Інтернету, відповідно до умов сервісного обслуговування і Пропоновані можливості.

7.4. Право користування Програмним забезпеченням Сервісу не передбачає передачі прав на оригінальний вихідний код. Всі методи, алгоритми та процедури, які містяться в програмному забезпеченні і відповідної документації Сервісу, є інформацією яка захищена авторським правом і є власністю Виконавця / Власника або його ліцензіатів і, отже, не підлягають використанню в будь-якій формі для цілей, відмінних від зазначених у Оферті .

7.5. Всі права надані Клієнту, на використання об'єктів інтелектуальної власності надаються на термін дії оферти і визнаються відкликаними і анульованими після закінчення терміну дії оферти або припинення надання послуг Сервісу.

7.6. Клієнт надає Виконавцю право на розміщення зворотнього посилання на сервісі і використання імені Клієнта в офіційних списках організацій / користувачів, для яких Виконавець є підрядником.

Порядок вирішення спорів

8.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами за цією Офертою або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

Тарифи

9.1. Види Тарифів доступні за посиланням https://ornament.name/pricing.

9.2. Тарифи можуть змінюватись за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість оплаченого періоду у своїй зміні не підлягає.

9.3. Після реєстрації Користувач автоматично починає використовувати Платформу на безкоштовному Тарифі.

9.4. Для переходу на платний Тариф на постійній основі Користувач оплачує його засобами, запропонованими функціоналом Платформи. Перехід між платними тарифами можливий у разі оплати вартості нового тарифу в повному обсязі.

9.5. Оплата Тарифу здійснюється на умовах стовідсоткової передоплати.

9.6. Дата оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації.

9.7. Зобов`язання з оплати вважаються невиконаними у разі повернення коштів на вимогу платіжної організації.

9.8. Розмір тарифу складається з вартості послуги з використання конструктора платформи (65%) та вартості послуги із завантаження зображень із платформи (35%)

9.9. Невикористання Користувачем послуг не звільняє Користувача від оплати.

9.10. Після закінчення терміну дії Тарифу він автоматично не продовжується. Користувач повинен самостійно передплатити та оплатити потрібний йому тариф.

9.11. За першої оплати Тарифу Користувач дає Адміністрації та її партнерам згоду на зберігання інформації про його платіжну картку.

Термін дії оферти

10.1. Оферта набуває чинності з моменту проведення оплати Клієнтом та початку користування сервісом, і діє протягом строку надання Послуги в межах Сервісу.

10.2. Термін Пропоновані можливості автоматично пролонгується після наступної оплати Послуги Сервісу на аналогічний термін.

10.3. Замовник має право відмовитися від Послуг Виконавця . В такому разі, оплачена сумма за послуги не повертається Замовнику

Форс мажор

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано Форс-мажорними обставинами, тобто подій і обставин дійсно перебувають поза контролем такої Сторони, що настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

11.1.1. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, пожежі, повені, землетруси, воєнні дії і т.д. і їх наслідки, а також заборонні заходи державних органів, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.1.2. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.1.3. У разі тривалості обставин форс-мажору більше 30 (тридцяти) днів будь-яка зі сторін має право розірвати цей Договір за письмового повідомлення іншої сторони, при цьому договір вважається розірваним в момент отримання Стороною такого повідомлення.

11.1.4. Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11.1.5. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором унаслідок настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді (або іншим можливим способом) про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 60 днів надати іншій Стороні підтвердження форс мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка або інший відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою або іншою організацією (органом), який уповноважений виконувати такі функції, розташованими за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

Заключні положення

12.1. Висновок даної Оферти анулює всі попередні письмові та усні переговори і домовленості між Сторонами. Будь-які зміни і доповнення до цієї Оферті дійсні лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

12.2. Сторони дійшли згоди, що не передаватимуть свої права і обов'язки по Оферті третій стороні без письмової згоди іншої сторони. Будь-яке таке використання, переуступка або передача, здійснені з порушенням цього пункту, будуть вважатися недійсними.

12.3. У разі порушення Клієнтом інтелектуальних прав третіх осіб своїми діями (бездіяльністю), пов'язаними з використанням програмного продукту Сервісу, Клієнт зобов'язується самостійно врегулювати претензії третіх осіб і взяти на себе всі витрати по врегулюванню пред'явлених претензій, а також в разі понесених витрат Виконавцем відшкодувати Виконавцю всі збитки , пов'язані з даними претензіями.

12.4. Сторони встановили, що можливими способами комунікацій між ними є обмін документами і повідомленнями за допомогою електронних повідомлень, в тому числі з додатком в тіло листа відсканованих документів в паперовому вигляді.

Контакти

Загальні та технічні питання: limasscode@gmail.com

Поштова адреса: 73000, Україна, вул. Чорноморська, будинок 22а, оф 61

Контактна особа: Линник Юрій Іванович, директор

Нові відео на каналі @ornament.name

@ornament.name
Створити орнамент Обрати послугу